Przetargi i zapytania

PREZENTACJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


Konferencja "Przemoc i agresja rówieśnicza (dziecko - ofiara - i sprawca)"


Plan pracy Samorządu uczniowskiego i Rady Rodziców


 

R E G U L A M I N

Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

Z i e l o n a

Podstawa prawna:

1) Ustawa o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.

2) Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej.

 

 Regulamin zawiera : 

I.      Postanowienia ogólne

II.    Organy Samorządu Uczniowskiego

III.   Tryb przeprowadzania wyborów Rady Samorządu Uczniowskiego

IV.   Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego

V.    Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

VI.   Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

VII.  Przepisy końcowe Samorządu Uczniowskiego

 

   I. Postanowienia ogólne

art. 1

W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „ samorządem”.

art. 2

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

art. 3

Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

art. 4

Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

art. 5

Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.

 1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 3. Prawo do rozwijania własnych zainteresowań.
 4. Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej.
 5. Prawo wyboru nauczyciela będącego opiekunem samorządu.
  II. Organy samorządu uczniowskiego

 

art. 6

Organami Samorządu są:

 1. zebranie wszystkich uczniów szkoły (walne)
 2. przewodniczący samorządu uczniowskiego
 3. rada samorządu uczniowskiego
 4. prezydium rady
 5. komisje stałe i doraźne
 6. komisja rewizyjna

 art. 7

 

Kadencja organów samorządu uczniowskiego trwa 2 lata.

 

art. 8

 

Organy samorządu zobowiązane są raz w roku składać sprawozdanie ze swojej działalności na ogólnym zebraniu uczniów.

 
A. Walne Zebranie Uczniów
art. 9

Prawo do udziału w walnym zebraniu mają wszyscy uczniowie.

art. 10

Walne zebranie uczniów zwoływane jest na wniosek :

 1. co najmniej 1/5 uczniów szkoły
 2. przewodniczącego samorządu
 3. rady samorządu uczniowskiego

Powinno być zwołane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.

art. 11

Walne zebranie uczniów podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.

art. 12

Do kompetencji walnego zebrania należy :

 1. przyjmowanie sprawozdań z działalności rady samorządu uczniowskiego i wyrażanie swojej opinii o pracy samorządu przewodniczącego i komisji.
 2. prawo odwołania organów samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wykonują powierzonych zadań.
 3. wybór nauczyciela będącego opiekunem samorządu.
 4. uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego.
 
  B. Przewodniczący Samorzadu Uczniowskiego 
art. 13
 1. reprezentuje samorząd uczniowski wobec rady szkoły, rady pedagogicznej i rady rodziców.
 2. kieruje pracą samorządu.
 3. organizuje współdziałanie samorządu uczniowskiego z samorządem klasowym i organizacjami działającymi w szkole.
 4. przewodniczy walnemu zebraniu uczniów.
  C. Prezydium Samorządu Uczniowskiego
art. 14

Prezydium samorządu składa się z przewodniczących samorządów klasowych oraz zarządu wybranego w drodze wyborów. W jej skład wchodzą :

 1. przewodniczący
 2. zastępca przewodniczącego
 3. sekretarz
 4. kronikarz
 5. rzecznik uczniów
 6. przewodniczący + członkowie komisji ds. sportu kultury i turystyki
 7. przewodniczący + członkowie komisji ds. ochrony praw ucznia
 8. przewodniczący + członkowie komisji ds. artystycznych
 9. przewodniczący komisji ds. nauki porządku
 10. redaktor naczelny Gazety Szkolnej – komisja informacyjna
 art. 15
 1. Zebrania Prezydium zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w m-cu.
 2. Uchwały Prezydium, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
 art. 16

Prezydium Samorządu Uczniowskiego :

 1. Zwołuje walne zebranie uczniów
 2. Opracowuje i przedstawia walnemu zebraniu projekt programu prac samorządu
 3. Jest pośrednim wyrazicielem woli uczniów, a bezpośrednim walnego zebrania, wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej.
 4. Prezydium samorządu podlegają przewodniczący klas.
 5. Prezydium samorządu ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla szkoły.

 

D. Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego

art. 17

 

Członków prezydium wybiera się w drodze wyborów ogólnoszkolnych w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym, bezpośrednim. W tym celu powołuje się Szkolną Komisję Wyborczą

 art. 18

Do zadań Prezydium należy :

1.      Opracowanie programu prac samorządu

2.      Reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców  - rzecznik

3.      Prowadzenie bieżącej dokumentacji prac Samorządu Uczniowskiego oraz wydarzeń z życia szkoły – kronikarz

 art. 19

1.      Na czele Prezydium stoi przewodniczący Rady Samorządu.

2.      Do zadań przewodniczącego należy:

   a)      realizacja programu prac samorządu

   b)      kierowanie pracami komisji

   c)      kontakty z przewodniczącymi klas

   d)     reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Rady Pedagogicznej i dyrekcji szkoły

   e)      organizowanie spotkań z dyrektorem szkoły samorządów kasowych raz w miesiącu

3.      Kolejnym członkiem Prezydium jest zastępca przewodniczącego Rady Samorządu.

4.      Do zadań zastępcy należy:

   a)      wspomaganie przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego funkcji

   b)      współredagowanie Gazety Szkolnej

5.      Rzecznik do spraw młodzieży jako członek Prezydium

   a)      reprezentuje razem z przewodniczącym młodzież wobec Rady Pedagogicznej i dyrekcji szkoły

   b)      wyznacza w klasach łączników, którzy stanowią jego gabinet

6.      Sekretarz zajmuje się sprawami gospodarczymi samorządu i obsługą techniczną.

7.      Kronikarz jako członek Prezydium pochodzi z mianowania i ma za zadanie :

   a)      prowadzenie dokumentacji samorządu

   b)      wraz ze swoim gabinetem prowadzi tablicę prac samorządu.

 

 E. Komisje stałe 

art. 20

1. Przewodniczący komisji Rady Samorządu są wybrani spośród członków rady w głosowaniu jawnym.

2. Przewodniczący tworzą swoje gabinety 3 – 4 osobowe w oparciu o kontakty koleżeńskie spośród osób, które chcą i potrafią  działać w komisjach.

3. Składy gabinetów są zatwierdzane przez Radę Samorządu w głosowaniu jawnym.

 art. 21

Do zadań komisji należy :

1. Organizowanie działalności, do której komisja została powołana.

2. Współdziałanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w zakresie zainteresowań każdej komisji.

3. Rozstrzyganie sporów między uczniami.

 

 III. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RADY  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

art. 22

 Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się z 5 osób wybranych przez Radę Samorządu Uczniowskiego.

art. 23

1. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom.

2. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie szkoły.

3. Wybory odbywają się co 2 lata w październiku.

4. Skład Rady Samorządu jest uzupełniany co roku , spośród uczniów klas pierwszych lub w razie takiej konieczności uczniów klas starszych.

art. 24

 Do obowiązków komisji wyborczej należy :

1. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów

2. Przygotowanie wyborów

3. Przeprowadzenie wyborów

4. Obliczanie głosów

5. Sporządzenie protokołu

6. Ogłoszenie wyniku wyborów

art. 25

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwają tzw. „mężowie zaufania” w ilości 3 osób wybrani w głosowaniu jawnym.

1. Nie mogą kandydować do władz samorządu.

art. 26

Wyboru Prezydium Samorządu dokonuje się w głosowaniu tajnym w następujący sposób :

1.      Kandydaci powinni zebrać sobie podpisy osób popierających ich zgłoszenie spośród uczniów wszystkich klas w ilości 30 podpisów.

2.      Kandydat powinien wziąć udział w kampanii wyborczej.

3.      Kampania wyborcza poprzez plakatowanie, mityngi, apele trwa 4 tygodnie przed wyborami.

4.      Na kartach do głosowania nazwiska umieszczone są alfabetycznie.

5.      Karty wrzucane są do urny wyborczej.

6.      Głosujący oddaje głos na jednego kandydata do Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

7.      Członkami Prezydium Samorządu zostają kandydaci z największą ilością głosów :

-          Przewodniczący

-          Z-ca Przewodniczącego

-          Sekretarz

-          Rzecznik ds. młodzieży

-          Skarbnik

-          Kronikarz szkolny

 

 IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

art. 27

1.      Dochody uzyskane ze zorganizowanych przez samorząd imprez :

-          bilety wstępu na dyskotekę

-          sprzedaż „Walentynkowych”  serduszek

-          sprzedaż wróżb z okazji Andrzejek

-          loteria fantowa i inne.

2.      Dochody ze środków przekazanych przez sponsorów.

3.      Dochody uzyskane ze zbiórki surowców wtórnych itd.

4.      Dochody z nagród pieniężnych za uczestnictwo w konkursach itd.

 

 V. DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

art. 28

 

1.      Regulamin Samorządu

2.      Zeszyt protokołów

3.      Roczne plany pracy

4.      Kronika samorządu

5.      Rozliczenia finansowe

 

 VI. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

art. 29

1.      Czuwa nad całokształtem prac Samorządu.

2.      Prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych.

3.      Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów miedzy uczniami, zapobiega konfliktom między uczniami a nauczycielami.

4.      Wybierany jest w drodze wyborów pośrednich przez Radę Samorządu.

 

 VII. PRZEPISY KOŃCOWE  

art. 30

Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców z samorządem uczniowskim powinny być rozpatrywane

przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

art. 31

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

art. 32

Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów.

art. 33

Walne zebranie uczniów w toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian lub uzupełnień regulaminu.

art. 34

Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców posiadają w szkole wydzielone pomieszczenie.

art. 35

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.